ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
อัตลักษณ์โรงเรียนบ้านแม่นะ
    "วินัยพร้อม น้อมรับวัฒนธรรมท้องถิ่น"


เอกลักษณ์โรงเรียนบ้านแม่นะ
      "มีวินัย "