O10 -O17 :: การบริหารงาน
แผนการดำเนินการ
O10 :: แผนปฏิบัติราชการประจำปี

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.49 MB
O11 :: รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.98 KB
O12 :: รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
http://www.maena.ac.th/datashow_207417
การปฏิบัติงาน
O13 :: คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 440.08 KB
O14 :: คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 153.95 KB
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ (ชั้นประถมศึกษาปีที่1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 171.03 KB
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 148.89 KB
O15 :: ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 547.76 KB
O16 :: รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 216.06 KB
O17 :: E - Service

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 119.17 KB