ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
O18 -O24 :: บริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 :: แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 223.13 KB
O19 :: รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1007.65 KB
O20 :: รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 159.09 KB
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 :: แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง - โรงเรียนบ้านแม่นะ ปีงบประมาณ  2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 218.46 KB
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ในระบบ-egp-โรงเรียนบ้านแม่นะ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 610.38 KB
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-เฉพาะรายการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 136.25 KB
O22 :: ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1003.3 KB
O23 :: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24 :: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 158.41 KB