O18 -O24 :: บริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 :: แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 744.08 KB
O19 :: รายการเงินงบประมาณประจำปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57.03 KB
O20 :: รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 475.64 KB
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 :: แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง - โรงเรียนบ้านแม่นะ ปีงบประมาณ 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 388.65 KB
O22 :: ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 934.6 KB
O23 :: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 236.3 KB
O24 :: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 121.89 KB