O25 - O28 :: การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 :: นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 73.33 KB
O26 :: การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.8 KB
O27 :: หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสําหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 172.16 KB
การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยะฐานะ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 493.68 KB
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยะฐานะและเลื่อนวิทยะฐานะ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.22 MB
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 421.65 KB
แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 635.18 KB
O28 :: รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 409.19 KB