O29 - O33 :: การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 :: แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 204.32 KB
O30 :: ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 437.05 KB
O31 :: ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.47 KB
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 :: ช่องทางการับฟังความคิดเห็น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 864.77 KB
O33 :: การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.51 MB