O34 - O41 :: การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 :: เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 353.56 KB
O35 :: การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 911.87 KB
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O36 :: การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 809.42 KB
O37 :: การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 809.42 KB
O38 :: การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.21 MB
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O39 :: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 308.42 KB
O40 :: รายงานการกำกับติดตามการการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 145.85 KB
O41 :: รายงานการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 91.71 KB