ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
O42 - O48 :: มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันทุจริต
O42 :: มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสารธาระ
O42.1 ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 184.28 KB
O42.2 กรอบแนวทางการเผยแพร่้ข้อมูลข่าวสาร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.17 KB
O42.3 ประกาศมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 203.13 KB
O43 :: มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 141.07 KB
O44 :: มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 86.44 KB
O45 :: มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 240.32 KB
O46 :: มาตรการป้องกันการรับสินบน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 188.31 KB
O47 :: มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
O48 :: มาตรการตรวจสอบการใช้ดุจพินิจ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 230.67 KB