กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

Adobe Acrobat Document รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 581.52 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 160.67 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.15 MB
Adobe Acrobat Document ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 404.13 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 135.42 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.47 KB