คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

Adobe Acrobat Document การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 153.95 KB
Adobe Acrobat Document การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ (ชั้นประถมศึกษาปีที่1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 171.03 KB
Adobe Acrobat Document การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 148.89 KB