ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายณัฐวุฒิ รุ่งรัตนไชย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวนิรมัย ไชยวงศ์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางเพลินพิศ เรืองอ่อน
หัวหน้าฝ่ายบุคคล

นายอำมอน ศรีเกตุ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางฐิติพร อรุณสุวรรณ
หัวหน้าฝ่ายงานงบประมาณ

นางสาวสนทยา บาลเย็น
รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางสาวโสภิดา ทองดัง
รองหัวหน้างานบุคลากร

นายกิติพงษ์ อุดทัย
รองหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0