ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวโสภิดา ทองดัง
ครู คศ.3

นางสาวสนทยา บาลเย็น
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2