ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวกชวรรณ กลิ่นหอม
ครูผู้ช่วย