ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางประนอม แสนคำดี
ครู คศ.3

นางอำพร ยาวิลาศ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นางสาววาสิตา เหง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวนภารัฐ หมวกโตนด
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวพรธีรา กุลีแก้ว
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู