ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางเพลินพิศ เรืองอ่อน
ครู คศ.2

นายอำมอน ศรีเกตุ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางบุณยากร อมรมนตรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวราภรณ์ การะหงษ์
พนักงานราชการ

นายวสันต์ สืบวงค์
พนักงานราชการ

นางสาวกันตพร กันต๊ะมา
ครู คศ.1

นางสาววรรณิศา แก้วไหลมา
ครูอัตราจ้าง