ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายกิตติพงษ์ อุดทัย
ครู คศ.1